Quick-Lift Arm 50i-test

<p><strong>Inteligentne urzu0105dzenie podnoszu0105ce, ktu00f3re speu0142nia najwyu017csze standardy ergonomii, u015brodowiska pracy, bezpieczeu0144stwa oraz wydajnou015bci.</strong></p><p>Unikalne zintegrowane mechanicznie i elektrycznie obrotowe zu0142u0105cze uu0142atwia obsu0142ugu0119 i minimalizuje potrzebu0119 konserwacji.<br />u0141atwy w obsu0142udze dziu0119ki wyju0105tkowej zdolnou015bci reagowania niezaleu017cnie od masy u0142adunku.<br />Inteligentny system sterowania zapewnia wyju0105tkowe bezpieczeu0144stwo.<br />Najlepsze dostu0119pne automatyczne ru00f3wnowau017cenie niezaleu017cnie od wagi u0142adunku.<br />Wysoka niezawodnou015bu0107 oraz niskie zuu017cycie energii zapewnia doskonau0142u0105 efektywnou015bu0107 kosztowu0105.</p>

Dane techniczne

<p>Maks. 50 kg.</p>
<p>Maks. zalecany promieu0144 roboczy R1 = L1 – 300 mm, Min. zalacany promieu0144 roboczy R2 = patrz tabelao.</p>
<p>2,7 metra</p>
<p>Silnik asynchroniczny sterowany bezstopniowym napu0119dem</p>
<p>230V, 50-60 Hz, 1-fazowe z uziemieniem, 10A</p>
<p>Profile ramion ze stali o ultra wysokiej wytrzymau0142ou015bci (UHSS)<br />Standardowa du0142ugou015bu0107 3 m</p>
<p>Su0142up podu0142ogowy ze stali malowanej o standardowej wysokou015bci 3m. Opcjonalnie su0142up o wysokou015bci do 5m.</p>
<p>Manewrowanie odbywa siu0119 za pomocu0105 opatentowanego podwieszanego uchwytu steruju0105cego Binar Quick-Lifts. Do poruszania siu0119 gu00f3ra/du00f3u0142 wymagana jest zaledwie niewielka siu0142a. Gdy operator puu015bci uchwyt, ruch gu00f3ra/du00f3u0142 zostaje natychmiast zatrzymany.</p>
<p>Chwytaki su0105 dostosowywane do potrzeb klienta.Dla optymalnej funkcjonalnou015bci dostu0119pne su0105 sygnau0142y I/O.</p>
<p>u0141u0105cznik u015brodkowy, 200 mm dla potru00f3jnego ramienia zawieszanego.<br />Uwaga: Maksymalny promieu0144 roboczy nie ulega zwiu0119kszeniu.<br />Pneumatyczny hamulec postojowy dla ramienia. System hamulcowy jest uruchamiany ru0119cznie poprzez przycisk na podwieszanym uchwycie steruju0105cym.<br />Nie mou017cna pou0142u0105czyu0107 opcji u0142u0105cznika u015brodkowego oraz hamulca postojowego.</p>